НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Декларация във връзка с протестите

Изпълнителният съвет на НФТИНИ призовава да не се поддаваме на пропаганда в полза на подменени ценности и да се включим активно в дневния ред на българското общество съгласно своята свободна воля, съвест, убеждения и разбирания.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, Изпълнителният съвет на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“,

  • като съзнаваме нашата отговорност за защита трудовите права и икономическите интереси на членовете ни, включително чрез въздействие в рамките на нашата компетенност и възможности върху социално-икономическата политика (чл. 4, т. 7 от Устава на НФТИНИ);

  • като вземаме предвид гласа за Демокрация и Върховенство на закона, издигнат от представители на гражданското общество, от национално отговорни институции и от дипломатическите представителства на редица развити държави;

  • като отчитаме ключовата роля именно на Демокрацията и Върховенството на закона за противопоставяне срещу корупцията и тежката деградация на държавността, за насърчаване на инвестициите, за укрепване на социалните устои и достойнството на работещите; и

  • като припомняме решителните действия на КТ „Подкрепа“ срещу разрухата, неравенството и бедността (включително националните кампании от 1990 и 1997 г., допринесли за смяна в посоката за развитие на страната),

п о т в ъ р ж д а в а м е

синдикалната същност на НФТИНИ, в дейността на която няма място за никакви политически цветове и пристрастия, а само за трудовите права и икономическите интереси на работещите; които права и интереси ще продължим да отстояваме активно, с всички законни средства; и изхождайки от това,

п р и з о в а в а м е

всеки синдикален член, работещ човек и свободен гражданин да следи внимателно обществено-политическата обстановка в страната, като не се поддава на пропаганда в полза на подменени ценности и се включва активно в дневния ред на българското общество, съгласно своята свободна воля, съвест, убеждения и разбирания.

гр. София, 15.07.2020 г.

Александър Цапов, председател на НФТИНИ

Петя Методиева, заместник председател на НФТИНИ

Катерина Симеонова, Браншов синдикат „Електроника и Електротехника“

Момчил Георгиев, Браншов синдикат „Автомобилна промишленост“

Таня Димова, Браншов синдикат „Българска академия на науките“

Петя Методиева, Браншов синдикат „Селскостопанска академия“

Адриан Илиев, Браншов синдикат „Информационни технологии“

Твоите колеги споделят


Приятели и партньори