НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Виж в закона

Подкрепяме твоята синдикална работа с подбрани някои от по-често прилаганите нормативни актове в областта на труда, социалната сигурност, синдикалното дело. Ако се нуждаеш от допълнително съдействие или ако сме пропуснали нещо, не се колебай да се свържеш с нас!

Вътрешни нормативни актове на КТ „Подкрепа“ можеш да намериш ТУК.

Кодекси и закони

Кодексите и законите са основният нормативен регулатор на трудовите и непосредствено свързани с тях отношения. Този вид нормативни актове се приемат от Законодателната власт и всичките подзаконови нормативни актове (в т.ч. вътрешните актове при твоя Работодател) трябва да са в съответствие с тях. В България не съществува гражданска законодателна инициатива и индивидуална конституционна жалба – следователно ние гражданите нямаме право нито да предлагаме изменяне и допълване на законодателството, нито да искаме спиране на прилагането му поради противоречие с Конституцията. Национално представителните организации на работниците и служителите обаче (сред които и КТ „Подкрепа“) имат право да изложат съображенията си пред Изпълнителната власт за всичките предлагани от нея законопроекти в областта на труда, социалната сигурност и синдикалното дело. И ако гласът на работещите не бъде чут, национално представителните организации на работниците и служителите могат да оказват граждански натиск (включително чрез инструментите на международното сътрудничество и чрез осъществяването на национална стачка) за съобразяване с фундаменталните принципи на правото и демокрацията. Следва списък с някои от по-често прилаганите в синдикалната работа кодекси и закони:

Подзаконови нормативни актове

Подзаконовите нормативни актове се издават от Изпълнителната власт в рамките на предоставените й със закон правомощия да детайлизира нормативната уредба по частични, текущи и второстепенни въпроси. Подзаконовите нормативни актове не могат да противоречат на кодексите и законите. Всеки, който е пряко засегнат от подобно противоречие, може да иска от Административните съдилища да отменят прилагането на противоречивите подзаконови разпоредби. Национално представителните организации на работниците и служителите обаче (сред които и КТ „Подкрепа“) имат също така право да предлагат изменяне и допълване на подзаконовата нормативна уредба, когато тя засяга труда, социалната сигурност и синдикалното дело. По този начин национално представителните организации на работниците и служителите издигат гласа на хората на труда до високите етажи на властта и полагат усилия за подобряване на нормативната уредба в тяхна полза. Следва списък с някои от по-често прилаганите в синдикалната работа подзаконови нормативни актове:

Официални класификации

Официалните класификации се утвърждават подобно на подзаконовите нормативни актове от Изпълнителната власт в рамките на предоставените й правомощия да детайлизира нормативната уредба във връзка със съответните номенклатури. Следва списък с някои от по-често прилаганите в синдикалната работа официални класификации:

Нормативни калкулатори

Без сами по себе си да са част от нормативната уредба, често в практиката по прилагане на съответните норми се налага да бъдат извършвани някои специфични пресмятания. Следва списък с нормативни калкулатори за някои от по-често извършваните пресмятания в синдикалната работа:

Международни актове

Международната организация на труда (МОТ) действа като специализирана агенция при Организацията на обединените нации (ООН), ангажирана с въпросите на труда и жизненото равнище, и отговорна за утвърждаване на основните международни трудови стандарти. Много от конвенциите на МОТ са ратифицирани от България и по силата на чл. 5, ал. 4 от Конституцията се ползват с предимство спрямо нормите на вътрешното право, които им противоречат. Това ти позволява да настояваш да бъдат уважавани онези твои права, които са признати от международните трудови стандарти, но не са възпроизведени или са възпроизведени частично / неправилно в българското законодателство.

Възможно е някои от цитираните по-горе нормативни актове да бъдат изменени, допълнени или отменени – но това да не е отразено в информационните ресурси, към които препращаме. Ако ти е необходима точна справка в нормативната уредба, препоръчваме да потърсиш съвет от юрист.

Вътрешни нормативни актове на КТ „Подкрепа“ можеш да намериш ТУК.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори