НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Отличие

за синдикален принос

Отличието за синдикален принос е израз на нашето признание за особените синдикални прояви на определен човек, група хора, организация или институция – било заради тяхното цялостно лично / професионално представяне, било заради конкретен акт на доблест и застъпничество за хората на труда. Ако намираш за необходимо определен синдикален принос да бъде удостоен с Отличието, можеш да предложиш това до Изпълнителния съвет на НФТИНИ.

Отличиени за техния принос

Същност на Отличието

Отличието на НФТИНИ се присъжда като израз на признание за особени синдикални прояви на определен човек, група хора, организация или институция. Проявите могат да бъдат свързани с цялостно лично и/ли професионално представяне (какъвто е случаят с първия носител на Отличието – адв. Мария Песийска); или с конкретен акт на доблест и застъпничество за хората на труда (изразяване на публична позиция, отстояване на политическо решение и т.н.). Отличието не може да се присъжда на лица и организации / институции с участващи в тях лица, които макар да са реализирали особени синдикални прояви, са допуснали и значителни прояви в разрез със синдикалната солидарност и зачитането на човешкото достойнство.

Процедура за присъждане

Предложение за удостояване с Отличието може да отправи всеки синдикален член, в свободен текст или чрез дадения примерен формуляр. Предложението трябва да е писмено и да съдържа:

  • име / наименование и контакти за връзка с предложените за удостояване;

  • кратка обща характеристика и дейност на предложените за удостояване;

  • кратка конкретизираща характеристика на реализирания синдикален принос;

  • имена, месторабота и подписи на синдикалните членове, които предлагат.

Изпълнителният съвет може да се свърже с отправящите предложението синдикалните членове, за да събере допълнителни сведения и разяснения; както и да потърси допълнителна информация относно проявите на предложените за удостояване. Ако събирането на необходимите допълнителни сведения, разяснения и информация се окаже невъзможно, предложението може да бъде оставено без разглеждане. Ако Изпълнителният съвет намери, че предложеният за удостояване човек, група хора, организация или институция действително са реализирали особени синдикални прояви и не са допуснали значителни прояви в разрез със синдикалната солидарност и зачитането на човешкото достойнство, и ако намери това за целесъобразно, може да вземе решение за присъждане на Отличието и да връчи същото в рамките на някой от по-големите форуми на НФТИНИ (напр. Национална конференция или Федеративен съвет) – за което удостоените (или техни представители) се поканват да присъстват.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори