НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Изпълнителен съвет

Изпълнителният съвет (ИС) e постоянно действуващ колективен централен синдикален ръководен орган, който организира цялостната дейност на НФТИНИ между сесиите на Федеративния съвет. Състои се от председателя, заместник председателя и федеративни секретари, всеки от които отговаря за определен Браншов синдикат и/ли за специализиран синдикален ресор:

 • Александър Цапов
  председател на НФТИНИ
  nftini@abv.bg

 • Петя Методиева
  заместник председател на НФТИНИ
  petya.mbg@gmail.com

 • Катерина Симеонова
  Браншов синдикат „Електроника и Електротехника“
  katerina_simeonova@abv.bg

 • Момчил Георгиев
  Браншов синдикат „Автомобилна промишленост“
  momchil.rusev11@gmail.com

 • Таня Димова
  Браншов синдикат „Българска академия на науките“
  tanyadimova@yahoo.com

 • Петя Методиева
  Браншов синдикат „Селскостопанска академия“
  petya.mbg@gmail.com

 • Адриан Илиев
  Браншов синдикат „Информационни технологии“
  advocati@gmx.com

ИС приема Правилник за организацията и дейността си.

ИС подготвя и свиква заседанията на Федеративния съвет, изпълнява неговите и на Националната конференция решения, и взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на НФТИНИ; подготвя и предлага за утвърждаване от Федеративния съвет проекта за бюджет, и утвърждава щатното разписание на Федерацията; разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на НФТИНИ, като внася за разглеждане във Федеративния съвет констатирани нарушения на Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос; взема решение за изключването на колективни членове от НФТИНИ; информира структурите на Федерацията за своята дейност и за решенията си.

В заседанията на ИС могат да участват с право на съвещателен глас и членовете на Федеративната контролна комисия:

ИС се подпомага в дейността си от експерти в ключови за синдикалното дело направления, сред които:

Ако желаеш да подпомогнеш работата ни с твоята експертиза, не се колебай да се свържеш с нас!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори