НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Електроника и Електротехника

(браншов синдикат)

'Electronics & Electrotechnics'
(Branch Syndicate)

Сред икономическите дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Електроника и Електротехника“, се открояват:

26.00. Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
27.00. Производство на електрически съоръжения.

Цитираните дейности са със значителен потенциал в средносрочна перспектива. За отбелязване е интензивният ръст на иновациите и голямата динамика в световен мащаб. Заедно с това обаче през последните десетилетия България загуби повечето от своите развойно-внедрителски и индустриални мощности в бранша – голяма част от предприятията-гордост за нашата електронна и електротехническа промишленост преди години, днес не съществуват или работят в силно редуциран състав. Но независимо от това, значителни чуждестранни инвестиции способстват за възобновяване на добрите традиции в някои региони. Най-трудните времена са отминали и отново отчитаме положителни перспективи. Тъй като браншът още известно време ще догонва колегите от напредналите страни, сме изправени пред необходимостта от полагането на значителни усилия за обезпечаване с инструментите на Социалния диалог на дължимото високо ниво в зачитане правата и интересите на работещите хора. Но независимо от това, отчитаме стабилни партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и ясни положителни тенденции.

Сред Работодателите в бранша, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с бранша, се открояват:

Ако работиш в областта на Електрониката или Електротехниката, и в твоето предприятие все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори