НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Браншов синдикат „Електроника и Електротехника“

Председател: Катерина Симеонова

E-mail: katerina_simeonova@abv.bg
Адрес: гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Електроника и Електротехника“ следва да се отбележат:

26.00. Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
27.00. Производство на електрически съоръжения.

Цитираните дейности са със значителен потенциал в средносрочна перспектива. За отбелязване е интензивният иновативен процес при тях, съчетан с голяма динамика и необходимост от постоянна адаптация към променящите се условия. Въпреки положителните икономически предпоставки обаче, в не малко случаи се наблюдава занижаване на трудовите стандарти, засилена експлоатация и неудовлетвореност. Ето защо НФТИНИ полага усилия за установяване на добри партньорски отношения в областта на социалното сътрудничество и издигане достойнството и зачитането на работещите хора на дължимото високо ниво.

Ако работиш в областта на Електрониката или Електротехниката и в твоето предприятие все още не действа Синдикална секция на НФТИНИ, защо не дойдеш при нас?

Виж други Браншови синдикати на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“

Партньори на НФТИНИ: