НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Сключи Колективен трудов договор!

Следващите бележки не са достатъчни за успешното водене на преговори! Предложени са само съвсем опростени и ориентировъчни насоки за някои от най-важните аспекти на колективните трудови преговори. Ако ти и твоите колеги се подготвяте да предложите на Работодателя сключването на Колективен трудов договор, препоръчваме да се посъветвате с опитен синдикалист. И ви поздравяваме за проявената инициативност!

Сключването на Колективен трудов договор (КТД) с Работодателя е крайната цел на всяка Синдикална секция на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“. Чрез инструментите на социалния диалог и тези на колективното трудово договаряне ние влизаме в договорни отношения с Работодателите, за да осигурим допълнителни социални придобивки за нашите синдикални членове, като премахнем някои недостатъци и подобрим организацията на работа. По този начин повишаваме мотивираността и удовлетворението, и спомагаме за просперитета на предприятието.

Колективни преговори

Следва схема на нашето разбиране за Колективни преговори – такива, каквито ги практикуваме в НФТИНИ. Ако се нуждаеш от допълнителни разяснения и съдействие, оставаме на твое разположение.

Избери от изображенията по-долу за повече подробности...

Свали схемата в .pdf формат А3 или А4.

Колективните трудови преговори започват винаги със събиране на информация и подготовка на разумни искания. Организирай всичките налични ресурси в твоята Синдикална секция, за да съберете цялата достъпна икономическа информация и помислете какви подобрения на производството и какви допълнителни социални придобивки е разумно да поискаме от Работодателя. Когато съберете достъпната информация, помисли какво още ви липсва и подготви ваше подробно и конкретно Искане за информация относно икономическото и финансовото състояние на предприятието. Работодателят е длъжен да отговори в 15-дневен срок от Искането, което сте му представили с входящ номер или в препоръчано писмо с обратна разписка.

След като вече сте събрали цялата възможна информация и сте обсъдили в рамките на Синдикалната секция какви подобрения на производството и какви допълнителни социални придобивки е разумно да искате от Работодателя, можете да подготвите проект на Колективен трудов договор, който да предложите на Работодателя. Имай предвид, че в едно предприятие може да действа само един КТД на нивото на това предприятие. Ако при вас има няколко синдикални секции, те трябва да предложат общ проект на КТД, а ако не могат да се споразумеят – този от предложените проекти, който събере поне 50% + 1 от гласовете на Общото събрание на работниците и служителите (или от тези на Делегатско събрание на техните пълномощници) в предприятието.

1) информация; 2) подобрения; 3) процедура; 4) проект; 5) избор; 6) преговарящи

Работодателят не е длъжен да сключи КТД, но е длъжен да преговаря с излъчения от твоята Синдикална секция (от няколкото действащи в предприятието синдикални секции) преговорен екип. Той трябва да встъпи в преговори с вас в 1-месечен срок от връчването на вашата Покана за започване на колективни трудови преговори с приложен към нея проект на КТД. Само на този етап Работодателят може да поиска информация за приблизителния брой синдикални членове в предприятието (без да се посочват техните имена, длъжностни позиции и/ли други индивидуализиращи данни).

  • Желателно в повечето случаи е да се утвърди Преговорна процедура преди представянето на самия проект на КТД и преди поканването към преговори. Подобна Преговорна процедура може да структурира отношенията помежду ви и да даде предвидимост и последователност на преговорния процес, който нерядко без такава предварително възприета Процедура се разтяга неоснователно и среща редица организационни затруднения. Добре е, ако правилата за преговори са уточнени още при установяването на Социален диалог.

  • Задължително за всяка среща е да се съставя двустранно подписан Протокол за проведените обсъждания, изложените позиции и взетите решения. Не е необходимо протоколът да отразява подробно всичко произнесено – достатъчно е да бъдат скицирани основните положения и страните да положат своите подписи в екземпляри за Работодателя и за Синдикатите. Препоръчително е това да става непосредствено след края на срещата или най-късно преди началото на следващата среща.

След като бъде сключен, Колективният трудов договор трябва да се впише от коя да е от договарящите страни в съответното Териториално поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ по адреса на Работодателя. Едва на този етап могат да бъдат посочени на Работодателя поименно синдикалните членове, за да им бъдат признати договорените във вече сключения КТД социални придобивки и да започне да се събира дължимият от тях синдикален членски внос по ведомост (ако това е договорено и ако за изпълнението му тази информация е необходима).

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори