НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Из историята на НФТИНИ...

2019 г.

НФТИНИ включва в дневния ред на X Конгрес на КТ „Подкрепа“ проблемите, произтичащи от плоското данъчно облагане и липсата на необлагаем минимум за доходите от труд в България (което е без аналог в Европа). Приета е Резолюция №9 „Данъчна политика“, насочена срещу убийственото облагане на най-бедните и изразяваща готовност на КТ „Подкрепа“ „да настоява и да стартира поетапно кампании“ за въвеждане на необлагаем минимум, прогресивно данъчно облагане, намаляване на преките данъци за храни, вода, лекарства, учебна и научна литература.

НФТИНИ влиза в спор с ръководството на „АББ България“ ЕООД в гр. Раковски относно дължимите възнаграждения и обезщетения за извънреден и нощен труд. Двете страни се споразумяват въпросът да се отнесе до ИA „ГИТ“, в резултат на което е констатирано неизпълнено задължение на Работодателя и същият е задължен да изплати на 664 работещи допълнителни обезщетения с общ размер 300 хил. лв.

2018 г.

Подписано е Споразумение за трудовите възнаграждения в БАН. Страни по Споразумението са Браншовият синдикат на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“, НБСВОН при КНСБ и САС при ОССОБ (за синдикатите); и тогавашният председател на Академията Юлиан Ревалски (за работодателя).

През същата година НФТИНИ включва в дневния ред на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ проблема за обидно ниското заплащане на нощния труд в България. Конфедерацията възлага на НФТИНИ да организира Национална кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“, която е подкрепена от Фондация „Фридрих Еберт“ и обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с тези на партньорите БЛС, БАПЗГ и СФРМВР. Внесени са искания за променяне на нормативната уредба, но политически интереси не позволяват да се достигне до резултат.

Президентът на КТ „Подкрепа“ непосредствено след провала на преговорите

2016-2017 г.

Проведени са 2 протеста на 4'000, респективно 2'500 работещи в БАН и в ССА. Постигнат е частичен успех, изразяващ се в отпускането на допълнителни средства за финансиране на двете Академии.

Протестно шествие на български учени в Деня на Народните будители (2017 г.)

2015 г.

Преведена е 68-дневната стачка на 23 работещи в „Язаки България“ ЕООД в гр. Ямбол, потушена с масиран противозаконен локаут, оставащ без дължимата санкция от компетентните институции. Независимо от това целият ръководен състав на дружеството е отстранен заради допуснатите нарушения. Всичките стачкуващи, които се решават да потърсят защита пред Съда за нарушените си права, са удовлетворени напълно.

2010-2014 г.

Ръководството на „Ай Би Ем България“ ЕООД се противопоставя тежко срещу осъществяването на синдикална дейност в предприятието. Осъщественото преследване на синдикални активисти принуждава НФТИНИ да инициира съдебни дела, довели до изплащането на обезщетения от €30 хил. заради незаконосъобразни дисциплинарни уволнения.

2009 г.

Инициирани са 6 проверки от ИA „ГИТ“ и 2 ревизии на такива проверки срещу над 20 тежки нарушения в „ЕПИК Електроник Асембли“ ЕООД в гр. Ботевград. В резултат от координирания натиск на НФТИНИ и международните синдикални партньорски организации е подписан Меморандум за разбирателство, осигурени са условия за синдикална дейност и са изплатени дължимите над 1 млн. лв. обезщетения на работещите.

2007 г.

НФТИНИ сключва първия Браншов колективен трудов договор за Селскостопанската академия. Страни по Договора са Браншовият синдикат на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и ФНСЗ при КНСБ (за синдикатите); и тогавашният председател на Академията Цветан Цветков (за работодателя).

2006 г.

НФТИНИ включва в дневния ред на Федеративния съвет на КТ „Подкрепа“ проблема с т.нар. „сумирано изчисляване на работното време“, водещо до увеличаване на работното натоварване и до редуциране на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения, в нарушение на относимото европейско законодателство. Предложенията на НФТИНИ са възприети от Конфедерацията през 2010 г., когато е създадена Работна група при Министерството на труда и социалната политика за решаване на проблема, но политически интереси не позволяват да се достигне до реален резултат. Едва през 2019 г. Икономическият и социален съвет срамежливо ще признае за съществуването на този проблем в свое Становище „Проблеми при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“.

2004 г.

Американският център за международна синдикална солидарност преустановява дейността си за България и създадените Професионални проблемно-консултантски центрове са закрити. НФТИНИ единствена запазва за собствена сметка натрупания до момента експертен потенциал.

2003-2013 г.

Проведени са 3 протеста пред Министерство на земеделието срещу неколкократните откази да бъдат изплащани трудовите възнаграждения на работещите в Селскостопанската академия. Всеки от протестите приключва с изплащане на натрупаните възнаграждения.

2002 г.

НФТИНИ сключва първия Отраслов колективен трудов договор в Електротехническата и Eлектронната промишленост. Страни по Договора са НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и СФОЕМИ при КНСБ (за синдикатите); и ББКЕПИ и БКЕ (за работодателите).

2001 г.

С решение на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ към НФТИНИ са присъединени синдикални организации на работещите в областта на научноизследователската дейност, в т.ч. и тези в Българската академия на науките. В резултат на това НФТИНИ приема днешното си наименувание Национална Федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика.

1999-2000 г.

Проведени са 12 протеста пред Министерството на икономиката и Агенцията по приватизация срещу приватизационната сделка за предприятието ДФ „Микропроцесорни системи“ в гр. Правец (продадено срещу DM 150). Синдикът е принуден да изплати дължимите трудови възнаграждения на работещите, а предприятието е преоценено на DM 25 млн..

Рекламна дипляна на ДФ „Микропроцесорни системи“ (Правец)

1999 г.

В разгара на т.нар. „работническо-мениджърска приватизация“, НФТИНИ подава пространен сигнал до Прокуратурата с доказателства за криминални по своя характер нарушения в приватизационните сделки за 7 структуроопределящи предприятия в отрасъла, но политически интереси не позволяват да се достигне до резултати.

През същата година НФТИНИ включва в дневния ред на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ проблема с повсеместния натиск над работещите за преминаване от постоянни към срочни трудови договори и с набиращата скорост практика на т.нар. „верижни срочни договори“. Предложенията на НФТИНИ са възприети от Конфедерацията и след едногодишна борба Кодексът на труда е изменен и допълнен за ограничаване на тази порочна практика.

Проведена е и 26-дневната стачка на 420 работещи в „Елпром – Найден Киров“ АД в гр. Русе, без успех.

1998 г.

Стартиран е Професионален проблемно-консултантски център с експерти в областта на правото, икономиката и охраната на труда, които подпомагат членовете на КТ „Подкрепа“ в тяхната синдикална работа. Проектът е подпомогнат от Американския център за международна синдикална солидарност (The Solidarity Center).

Рекламна дипляна на Професионалния проблемно-консултантски център

Проведена е 42-дневната стачка на 350 работещи в Завода за кондензатори „Конис“ АД в гр. Кюстендил, завършила със смяна на Директора.

1997 г.

На IV Национална конференция е избран оглавяващият НФТИНИ и до днес екип от председател Здравчо Здравчев и заместник председател Александър Цапов.

1994 г.

ЦИИТТ е преобразуван в Акционерно дружество „Бизнес иновационен център – ИЗОТ“ АД и НФТИНИ налага в разпределянето на собствеността да бъдат включени всичките работници и служители, съразмерно с техния принос и положения труд. Днес много от тях продължават да получават своите дивиденти като акционери на предприятието, създадено с личния им труд.

1992 г.

На своята II Национална конференция, поради встъпването на голям брой членове, работещи в сферата на информатиката и информационните технологии, НФТИНИ променя наименованието си на Синдикална Федерация Електроника, Електротехника, Информатика.

В контекста на катастрофалното положение в отрасъла, НФТИНИ инициира създаването на Работна група към тогавашното Министерство на промишлеността и търговията – за изготвяне на Стратегия за преструктутиране и развитие на електронната и електротехническата промишленост, но политически интереси не позволяват да се достигне до преследваните резултати.

По същото време многократните опити да бъдат усвои активите на БРП „Автоелектроника“ в гр. Пловдив срещат решителен координиран отпор на Синдикалната секция в дружеството и на НФТИНИ в Министерството на икономиката. В резултат на това предприятието запазва своята жизнеспособност и продължава да работи и до днес.

1990 г.

Осъществена е първата значима интервенция на НФТИНИ – организирано е Събрание на пълномощниците в ЦИИТТ, което прекратява правомощията на Стопанския съвет и отстранява Изпълнителния директор. Новоизбраното ръководство предприема стъпки за стабилизиране на Института.

Същата година, поради промяна на местоработата му, председателят подава оставка и на негово място е избран Илия Велинов, но поради нещастен случай през следващата 1991 г. да заеме длъжността е избран тогавашният заместник председател Здравчо Здравчев.

1989 г.

НФТИНИ е създадена на 10.03.1990 г., на проведена в гр. София Учредителна конференция. Приема наименованието Профсъюз Електроника и Информатика, и се конституира като съучредител и пълноправен колективен член на Профсъюз „Подкрепа“. Последният няколко дни по-късно приема на своя I Конгрес днешното си наименование КТ „Подкрепа“ и това от своя страна довежда до преименуването на НФТИНИ като Синдикална Федерация Информатика и Електроника.

Като първи председател на бъдещата НФТИНИ е избран Никола Костов.

От този момент НФТИНИ ще започне да обединява работещите в сферата на високотехнологичните производства, научно-изследователската, развойната и внедрителската дейност, електронно-изчислителните технологии, информатиката.

Началото е положено преимуществено от работещите в Централния институт по изчислителна техника и технологии (ЦИИТТ) при Държавно стопанско обединение „Изчислителна и организационна техника“ (ДСО „ИЗОТ“). По онова време това е най-големият институт на Балканите (2'500 учени, научно-приложен и помощен персонал), ангажиран с ключови за българската икономика научно-приложни изследвания и развойна дейност в областта на електронно-изчислителните технологии. Именно там синдикалната организация ще постигне безпрецедентни за българския „преход“ приватизационни условия при преструктурирането на предприятието, като не позволява неговото разграбване и унищожаване.

Eдинна система 1035 (съвместна разработка на ЦИИТТ в гр. София и НИИЕИМ в гр. Минск)

В първоначалния състав на НФТИНИ членуват също така работещи в „Изотсервиз“ и ИП, ИНКОМС-ИРЕТ и ИС, „Интерпрограма“, СО „Програмни продукти и системи“ и др.

1989 г.

Независимо от последвалите перипетии, през годините на т.нар. „преход“ към демократично общество, бъдещата КТ „Подкрепа“ започва да се утвърждава като автентичния синдикат на България, изразяващ християн-демократичните ценности и провеждащ принципа „отдолу-нагоре“, чрез активна синдикална трансмисия на правата и интересите на работещите хора към актуалния дневен ред на съвременната българска държава.

Шествие на активисти от НПС „Подкрепа“ в Пловдив, 1989 г.

1988-1989 г.

Успоредно с разклащането на социалистическия режим, в страните от съветския блок (сред които и България) започват да възникват дисидентски организации, издигащи глас за свобода и демокрация, и против тоталитарните системи. Сред тях е Независимото сдружение на научно-техническата, хуманитарната и художествено-творческата интелигенция в България (Профсъюз „Подкрепа“), учредено на 08.02.1989 г. от д-р Константин Тренчев (лекар), Петър Манолов (поет), Диана и Димитър Бояджиеви (художници), Кояна Иванова (студентка) и др.

Правим всичко това за теб и твоите колеги; защото сте част от нас; защото така е добре за цялото общество. Ако още не си, подкрепи ни с твоето синдикално членство! Заедно можем да запишем още успехи за хората на труда.

Партньори на НФТИНИ: