НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Вдигни стачка

Следващите бележки не са достатъчни за успешното провеждане на стачка! Предложени са само съвсем опростени и ориентировъчни насоки за някои от най-важните аспекти на стачката. Ако ти и твоите колеги се подготвяте да вдигнете стачка, препоръчваме да се посъветвате с опитен синдикалист. И ви поздравяваме за проявения кураж!

Стачката е крайната форма за оказване на законен натиск от работещите хора спрямо Работодателя за удовлетворяване на издигнатите от тях стачни искания (които трябва да са свързани само с въпросите на труда, заетостта и жизненото равнище). Стачка не трябва да бъде вдигана, преди да се изчерпят всичките разумни възможности за постигане на споразумение с Работодателя – защото в много случаи инструментите на Социалния диалог могат да доведат до удовлетворяващи резултати.

Стачка

Следва схема на нашето разбиране за Стачка – такава, каквато я провеждаме в НФТИНИ при необходимост. Ако се нуждаеш от допълнителни разяснения и съдействие, оставаме на твое разположение.

Избери от изображенията по-долу за повече подробности...

Свали схемата в .pdf формат А3 или А4.

Стачката не трябва да си поставя нереалистични, несправедливи или прекомерни цели – защото това гарантира, че тя няма да бъде доведена до успех и няма да се отрази положително нито на работещите хора, нито на предприятието. Със стачка не могат да бъдат издигани политически искания или такива, които противоречат на Конституцията или са свързани с индивидуални трудови спорове (засягат отделен работник / служител). Стачка не може да се провежда по време на природно бедствие или по въпроси, за които е постигната договореност с Работодателя. Стачката не трябва да бъде стартирана преди работещите хора да са се подготвили добре за нейното провеждане – защото това ще донесе нейния провал и като цяло ще провали синдикалната дейност в предприятието.

1.

За да бъде стачката законна, 50% + 1 от работещите хора в предприятието (или в негово обособено поделение) трябва да се включат в Подписка със стачните искания, включваща също списък с членовете на избран от тях Стачен комитет (най-често това е ръководството на Синдикалната секция) и заявена готовност да се премине към ефективни стачни действия, ако стачните искания не бъдат удовлетворени от Работодателя.

Ако в предприятието е установен сменен режим на работа или работещите хора са голям брой, или работят на голямо отстояние един от друг и това затруднява събирането им на едно място за обсъждане и приемане на стачни искания, могат да излъчат делегати за провеждането на делегатско събрание; при което на определен брой работещи хора се избират делегати, които да ги представляват в делегатското събрание, което да вземе съответните решения от тяхно име.

2.

Стачните искания не могат да бъдат променяни, след като веднъж са били одобрени от работещите хора в предприятието (или в съответното обособено поделение). Веднъж формулирани и подкрепени от поне 50% + 1 от работещите хора в предприятието (или от тези в обособено поделение), Работодателят трябва да бъде поканен официално да преговаря по издигнатите стачни искания (с възможност да избегне провеждането на ефективна стачка, ако приеме исканията или договори разумен компромис със Стачния комитет.

3.

Работодателят от една страна и Стачният комитет от друга страна имат срок до 14 дни (освен ако не договорят писмено удължаване на срока) да постигнат споразумение по издигнатите стачни искания. Работещите хора могат междувременно да оказват натиск чрез символична стачка – като носят или поставят подходящи знаци, протестни плакати, ленти, значки и други подходящи символи. Те могат също така да организират публични събрания, митинги или демонстрации в извънработно време, да информират обществеността чрез средствата за масово осведомяване или по друг правомерен начин, без обаче да преустановяват работа.

4.

Ако преговорите не дават резултат, работещите хора имат право на една предупредителна стачка – като преустановят работа за 1 час. Това може да бъде направено само веднъж по време на стачната процедура и не изисква отделно предупреждаване на Работодателя. Целесъобразно е за тази цел да бъде подбран ключов за производството момент, в който спирането за 1 час ще даде най-пълна представа за последиците, които една ефективна стачка би причинила на предприятието (например момента на експедиция на стоката, пиковия момент в поръчките, изтичащ срок на голям договор и др.). Често добре организираната предупредителна стачка е достатъчна, за да убеди Работодателя да се вслуша в справедливите искания на работещите хора.

5.

След изтичането на 14-дневния срок (или след изтичането на договорения удължен срок) – ако преговорите не доведат до споразумение (или споразумението бъде нарушено от Работодателя) – Стачният комитет може да уведоми Работодателя за пристъпване към ефективна стачка – с Предизвестие поне 7 дни преди стартиране на самите ефективни стачни действия. Ако до този момент не е проведена предупредителна стачка, същата може да се проведе в периода на предизвестието (без предупреждение). Междувременно може да продължи провеждането на символична стачка с всички законни средства. Нерядко в периода на предизвестието Работодателят преразглежда отказа си да се вслуша в справедливите искания на работещите хора (особено ако бъде подбран ключов момент за предупредителната стачка).

6.

До 3 дни преди началото на ефективна стачка Стачният комитет и Работодателят трябва да подпишат Споразумение за минималните дейности по чл. 14 от Закона за уреждане на колективните труови спорове – за поддържане по време на стачката на минималните дейности, чието неизпълнение или спиране би застрашило живота и здравето на нуждаещите се от медицинска помощ, доставките на енергия, комунално-битовото обслужване, транспорта, съобщенията; или би довело до непоправими вреди за определено имущество или за природната среда; или би застрашило опазването на обществения ред. Ако страните не постигнат такова споразумение, всяка от тях може да отнесе въпроса за решаване от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). Ефективна стачка не може да започне законно без такова Споразумение!

7.

По време на ефективната стачка стачкуващите работници и служители са длъжни докато стачкуват да бъдат в предприятието през установеното за тях работно време и да се въздържат от действия, с които пречат или създават допълнителни затруднения за нормалното протичане на дейностите извън техните трудови задължения; както и да се въздържат от действия, с които пречат или създават допълнителни затруднения на тези работници и служители, които не участвуват в стачката и продължават да работят.

8.

По време на ефективната стачка Стачният комитет трябва да полага активни усилия за постигане на Споразумение с Работодателя за удовлетворяване на стачните искания и за прекратяване на стачката. През цялото време Стачният комитет трябва да бъде на разположение за преговори, ако Работодателят се съгласи да приеме тази възможност. Стачният комитет взема решенията си с мнозинство, като не може да въвежда нови искания към Работодателя, но може да направи определени компромиси и отстъпки, ако намери това за конструктивно и в интерес на работещите хора. Успешната стачка приключва със Споразумение за нейното прекратяване.

9.

Стачкуващите работници и служители по време на ефективна стачка не получават трудови възнаграждения. Времето на участие в законна стачка се зачита за трудов стаж, а стачкувалите работници и служители не отговарят дисциплинарно и имуществено за участието си в такава стачка. За участие в незаконна стачка обаче работникът / служителят отговаря дисциплинарно и имуществено.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори