НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Правен статут

Съгласно чл. 49, ал. 1 от Конституцията, синдикалното сдружаване е въздигнато в основно конституционно право на работниците и служителите. Съгласно §2, ал.ал. 1 и 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), до приемането на специален закон за синдикатите (какъвто все още няма приет), синдикалните организации се учредяват и действат по подобие на сдруженията.

КТ „Подкрепа“ e национално представителна организация на работниците и служителите съгласно чл. 34 от Кодекса на труда (КТ) – потвърдено с Решение на МС, което се подновява на всеки 4 години. Това дава право на Конфедерацията да участва във формулирането на политиките във връзка с труда, заетостта и жизненото равнище чрез инструментите на тристранния диалог в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Всеки проект на нормативен акт, предложен от изпълнителната власт и относим към труда, заетостта и жизненото равнище, трябва да бъде предложен за обсъждане и национално представителните организации на работниците и служителите имат право да изложат своите съображения „за“ и/ли „против“ предложените изменения и допълнения.

НФТИНИ като съучредител и пълноправен колективен член на КТ „Подкрепа“ придобива съгласно чл. 49, ал. 2 от КТ статут на независима синдикална организация, която се подчинява на Устава на КТ „Подкрепа“, на собствения си Устав и на решенията на своите членове. НФТИНИ се идентифицира с отделен ЕИК 121478937, разполага със собствени банкови сметки и се самоуправлява.

Статутът на НФТИНИ се установява от издаденото ѝ от КТ „Подкрепа“ Удостоверение за легитимност, което се подновява на всеки 6 месеца.

КТ „Подкрепа“ (и като неин пълноправен член – НФТИНИ) е автентичният синдикат на България (създаден „отдолу-нагоре“, по волята на хората на труда, които вземат нашите окончателни решения). Възниквайки най-напред като протест срещу тоталитарния режим, Конфедерацията и нейните пълноправни поделения печелят още от своето начало симпатиите на западните християн-демократични синдикати, и встъпват в близки отношения с повечето от тях. КТ „Подкрепа“ се счита за приемник на идеите и подходите на полската Солидарност в България. През 1991 г. е призната като пълноправен член на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), а от 2010 г. – и на Европейския работнически център (EZA).

Логотипи на „Солидарност“, МКП, ЕКП и ЕЗА

Много от инициативите на КТ „Подкрепа“ започват от НФТИНИ – като например Националната кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“. Федерацията е сред малкото, които могат да се похвалят със синдикални интервенции, довели до изплащане на милиони левове обезщетения за положен труд; освобождаване на висши ръководители, позволили си да неглижират правата на работещите хора; спиране и разваляне на неизгодни приватизационни сделки; налагане интересите на трудещите се при преструктурирането на предприятия; и много други. Такива постижения ни дават самочувствието да разпознаваме себе си като достоен колективен член на Конфедерацията, способстващ за оформянето на нейния автентичен облик.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори