НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Българска академия на науките

(браншов синдикат)

'Bulgarian Academy of Sciences'
(Branch Syndicate)

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Българска академия на науките“, се откроява:

72.00. Научноизследователска и развойна дейност.

Цитираната дейност е с първостепенно значение в дългосрочна перспектива – просперитетът и осигуряването на високи стандарти в кое да е общество стои в пряка зависимост от научноизследователската и развойната дейност. За отбелязване е, че Академията реализира мажоритарна част от брутния научен продукт в нашата страна, като някои от постиженията имат върхово световно значение. Но независимо от стратегическото значение на Академията, нейната дейност е силно подценявана и недофинансирана. Наблюдава се опасен за научния потенциал на страната недостиг на млади учени, както и редица усложнения при формулиране на научните приоритети, при разпределяне на средствата и при упражняване на Академичната автономия. Ето защо полагаме значителни усилия за установяване на добри партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане значението на Науката на дължимото приоритетно ниво.

Сред Работодателите в Академията, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с Академията, се открояват:

Ако работиш в Българската академия на науките и в твоето научно звено все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори