НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Българска академия на науките

(браншов синдикат)

'Bulgarian Academy of Sciences'
(Branch Syndicate)

Председател: Таня Димова

E-mail: tanyadimova@yahoo.com
Адрес: гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Българска академия на науките“, се откроява:

72.00. Научноизследователска и развойна дейност.

Цитираната дейност е с първостепенно значение в дългосрочна перспектива – просперитетът и осигуряването на високи стандарти в кое да е общество стои в пряка зависимост от научноизследователската и развойната дейност. За отбелязване е, че Академията реализира мажоритарна част от брутния научен продукт в нашата страна, като някои от постиженията имат върхово световно значение. Но независимо от стратегическото значение на Академията, нейната дейност е силно подценявана и недофинансирана. Наблюдава се опасен за научния потенциал на страната недостиг на млади учени, както и редица усложнения при формулиране на научните приоритети, при разпределяне на средствата и при упражняване на Академичната автономия. Ето защо полагаме значителни усилия за установяване на добри партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане значението на Науката на дължимото приоритетно ниво.

Сред Работодателите в Академията, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с Академията, се открояват:

Ако работиш в Българската академия на науките и в твоето научно звено все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

Твоите колеги споделят


Приятели и партньори