НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Браншов синдикат „Българска академия на науките“

Председател: Таня Димова

E-mail: tanyadimova@yahoo.com
Адрес: гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Българска академия на науките“, следва да се отбележи:

72.00. Научноизследователска и развойна дейност.

Цитираната дейност е със значителен потенциал в дългосрочна перспектива (осигуряването на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ е невъзможно без поставяне на акцент върху научноизследователската и развойната дейност). За отбелязване е, че Българската академия на науките реализира мажоритарна част от брутния научен продукт на нашата страна. Но независимо от стратегическото значение на Академията, нейната дейност е силно подценявана и недофинансирана. Ето защо НФТИНИ полага усилия за установяване на добри партньорски отношения в областта на социалното сътрудничество и издигане достойнството и зачитането на научните работници на дължимото високо ниво.

Ако работиш в Българската академия на науките и в твоето научно звено все още не действа Синдикална секция на НФТИНИ, защо не дойдеш при нас?

Виж други Браншови синдикати на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“

Партньори на НФТИНИ: