НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Българска академия на науките

(браншов синдикат)

'Bulgarian Academy of Sciences'
(Branch Syndicate)

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Българска академия на науките“, се откроява:

72.00. Научноизследователска и развойна дейност.

В областта на научноизследователската и развойната дейност работят научни работници от всички сфери на науката и всички степени на научно израстване – аспиранти, доктори и доктори на науките; асистенти, главни асистенти, доценти и професори; член-кореспонденти и академици – подпомагани от аналитични и приложни специалисти и техници.

Научноизследователските и развойните дейности са от първостепенно стратегическо значение за осигуряването на високи стандарти и конкурентоспособност на обществата в дългосрочен план. В този контекст БАН реализира мажоритарна част от брутния научен продукт на нашата страна, както и редица постижения със световно значение.

Въпреки стратегическото значение на Академията обаче, нейната дейност е силно подценявана и недофинансирана. Наблюдава се опасен за научния потенциал на страната отлив на млади учени, както и редица усложнения при формулиране на научните приоритети, при разпределяне на бюджетните средства и при упражняване на Академичната автономия.

Поради установените браншови проблеми полагаме значителни усилия за установяване на добри партньорски отношения с научните звена в Академията съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане на хората на Науката към дължимото приоритетно ниво.

Сред звената в Академията, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с Академията, се открояват:

Ако работиш в системата на БАН и в твоето научно звено все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

  • КАЖИ КАКВО МИСЛИШ

    Тук можеш да споделиш за проблемите в Българската академия на науките (БАН) и евентуално за възможните решения. Ще се вслушаме внимателно в казаното от теб и заедно ще потърсим начин за подобряване на нещата. И не само :)
  • Нуждаем се от твой e-mail адрес, на който да ти върнем отговор. Ако имаш някакво притеснение, можеш да си създадеш анонимен адрес.
  • Молим да споделиш конкретно и конструктивно! В противен случай споделеното от теб няма да бъде много полезно.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори