НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Селскостопанска академия

(браншов синдикат)

'Agricultural Academy'
(Branch Syndicate)

Сред основните икономически дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Селскостопанска академия“, се откроява:

72.01. Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки.

В областта на научноизследователската и развойната дейност в селскостопанските науки работят научни работници от всички степени на научно израстване – аспиранти, доктори и доктори на науките; асистенти, главни асистенти, доценти и професори – подпомагани от аналитични и приложни специалисти, техници и полеви работници.

Научноизследователските и развойните дейности в селскостопанските науки са от първостепенно стратегическо значение за осигуряването на Насъщния и нашето съществуване в дългосрочен план. За отбелязване е, че ССА е сред най-старите научно-изследователски и развойни учреждения от този тип в света, със значителна материална, генетична и технологична база във всички краища на страната.

Въпреки стратегическото значение на Академията обаче, нейната дейност е силно подценявана и недофинансирана – не са изолирани случаите, в които учените са принуждавани да се борят за издръжката си чрез протести. Наблюдава се опасен за научния потенциал на страната отлив на млади учени, както и редица усложнения при формулиране на научните приоритети и при разпределяне на бюджетните средства.

Поради установените браншови проблеми полагаме значителни усилия за установяване на добри партньорски отношения с научните звена в Академията съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане на хората на Науката към дължимото приоритетно ниво.

Сред звената в Академията, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с Академията, се открояват:

Ако работиш в системата на ССА и в твоето научно звено все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори