НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Колективен трудов договор

Колективният трудов договор урежда въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работещите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона и са по благоприятни за работещите (съгласно чл. 50, ал.ал. 1 и 2 от КТ). Съществуват различни примери за КТД – но общото е, че те обхващат в някаква степен (поне) следните въпроси:

Страни по договора – Синдикатите в предприятието, представлявани от техните председатели; и Работодателя, представляван от неговия управител, директор или председател.

Присъединяване – процедура за присъединяване на тези работещи, които не членуват в договарящите Синдикати, но желаят да се ползват от придобивките на Договора; обикновено се определя присъединителна такса, която присъединяващите се дължат.

Условия на труд – минимални стандарти на безопасност и здраве при работа, и на комфорт на работното място; могат да бъдат договорени редица екологични, етични и прочее изисквания за условията, при които ще бъде полаган трудът в предприятието.

Кариерно развитие – правила за подбор на персонал, кариерно израстване, заемане на различните длъжности в предприятието; може да бъде договорено участие на Синдикатите в комисиите по подбор, оценка на представянето и кариерно развитие.

Работно време, почивки, отпуски – организация на работното време, работни смени, физиологични почивки, допълнителни отпуски при специфични условия, променливо (гъвкаво) работно време, специални защити за някои категории уязвими работещи.

Трудови възнаграждения – основни работни заплати (минимум-максимум) за различните длъжности; допълнителни трудови възнаграждения (за прослужено време; за нощен труд; за разположение; за научни и образователни титли; за специфични условия на труд).

Премии и обезщетения – ясни и справедливи правила на т.нар. „бонусни системи“ (без субективен елемент и без незаконосъобразни правила като отнемане на „бонуси“ при ползван болничен); обезщетения при настъпването на определени социални ристове.

Защита при уволнение – на синдикалните дейци и техните лидери; на приоритетно важни работещи за развитието на бизнеса; на работещи в уязвимо положение (напр. младежи, учащи, самотни родители, такива с много деца, възрастни, със заболявания).

Условия за синдикална дейност – осигуряване от Работодателя на работни помещения, офис-техника с консумативи, телефония и internet-свързаност; освобождаване в платен служебен отпуск и командироване за участие в синдикални дейности и мероприятия.

При съставянето на проекта нашият преговорен екип трябва да отрази волята на работещите и да намери път за нейното съвместяване с интересите на Работодателя. Веднъж съставен, проектът следва да бъде съгласуван с другите Синдикати в предприятието (ако има такива) и предложен в предстоящите Колективни преговори.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори