НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Отчетно-изборно събрание

Използвай тази форма, когато твоята Синдикална секция провежда Отчетно-изборно събрание (това обикновено се случва след изтичане мандата на Синдикалното ръководство, веднъж на всеки 4 години; или по-често – напр. при предсрочно прекратяване на мандата).

 • ПРОТОКОЛ

  Отчетно-изборно събрание на Синдикална секция на НФТИНИ
 • (За редовност на Отчетно-изборното събрание е необходимо от общия брой редовни членове на Синдикалната секция да присъстват повече от половината – видно от саморъчните подписи в Списъка на присъствалите – неразделна част от този Протокол.)
 • Отчетно-изборното събрание се провежда при следния

  ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет на досегашното ръководство на Синдикалната секция за изминалия мандат;
  2. Избор на ръководство (председател и секретар) на Синдикалната секция;
  3. Разни.
 • Като органи на Отчетно-изборното събрание се избират:
 • 1. Пристъпва се към изслушване на отчета на досегашното ръководство на Синдикалната секция за изминалия мандат. След представяне на отчета са проведени следните разисквания:
 • 2. Пристъпва се към избор на ръководство на Синдикалната секция.
 • (За избран се счита такъв кандидат, който е номиниран, не си е направил самоотвод, представил е Декларация по чл. 89 от Устава на КТ „Подкрепа“ и е получил повече от половината от гласовете на присъствалите в началото на заседанието. Ако не бъде постигнато необходимото мнозинство, се осъществяват допълнителни обсъждания и се произвежда нов избор.)
 • Като председател на Синдикалната секция се избира:
 • Като секретар на Синдикалната секция се избира:
 • 3. Проведени са следните разисквания по разни въпроси от значение за Синдикалната секция:
 • Неделима част от този Протокол са следните документи:

  1) Списък на присъствалите с техните саморъчни подписи;
  2) Протоколи за избор на делегати (ако Отчетно-изборното събрание е делегатско);
  3) Декларации по чл. 89 във вр. с чл. 37, ал.ал. 3 и 4 от Устава на КТ „Подкрепа“ (на всеки един от избраните членове в ръководството на Синдикалната секция).
 • Поради изчерпване на Дневдия ред, Отчетно-изборното събрание се закрива и този Протокол се изпраща за вписване в НФТИНИ.

  Известно ни е, че за съзнателно въвеждане на неистинни данни носим отговорност, включително наказателна.

  Имаме готовност при поискване да потвърдим вземането на отразените по-горе решения, включително като удостоверим тяхната истинност с подписите си.

Ако не желаете да оформите протокола по електронен път, можете да съставите вашия Протокол от ОИС на хартия – снимайте (например с телефон) и ни изпратете снимката по най-удобния за вас начин.

Избраните от вас председател и секретар на Синдикалната секция ще действат като Синдикално ръководство за следващия 4-годишен мандат и ще се ползват от всичките специални правомощия и отговорности, за изпълнението на които законът в повечето случаи ги защитава срещу уволнение. Ако нещата се променят във времето, можете винаги да изберете ново Синдикално ръководство (като проведете извънредно Отчетно-изборно събрание).

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори