НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

ОТЧЕТ

за Синдикалния членски внос

Тази форма ти помага да отчетеш бързо и лесно (и вкусно) Синдикалния членски внос, дължим от твоята Синдикална секция към структурите на КТ „Подкрепа“. Повече не е необходимо да отчиташ на хартия. Можеш винаги да разчиташ на нашия Електронен калкулатор – просто въведи чистата заплата и виж какво се получава!

 • ОТЧЕТ
  за Синдикалния членски внос
 • Дължимият Синдикален членски внос е 0,7% от чистата (нетна) заплата на членуващите. Посочи общия размер на членския внос от твоята Синдикална секция за отчитания месец (отчитаните месеци). Можеш да си момогнеш с нашия Електронен калкулатор.
 • За да разберем по-добре случващото се в твоето предприятие, се нуждаем от малко допълнителна информация. Посочи как се разпределят синдикалните членове по категории персонал (съгласно НКПД); и посочи приблизителния усреднен размер на чистата (нетна) заплата, която получава един типичен работещ от съответната категория персонал. Излишните полета (категориите персонал, от които нямате синдикални членове) можеш да оставиш празни.
 • В случай на необходимост ще се свържем с теб (и евентуално други колеги от твоята Синдикална секция) за допълнителни подробности.

  Благодарим ти!

Ако има нещо за уточняване, ще се свържем с теб. Благодарим ти!

Категории персонал

Съществуват 9 категории персонал съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД). Всяка професия/длъжност се обозначава с осемцифрен код (виж в твоя Трудов договор или Длъжностна характеристика). Първата цифра от осемцифрения код показва в коя категория персонал попада съответната професия/длъжност:

 1. Ръководни служители – кодът по НКПД започва с 1 – напр. „Заместник-директор, институт“ (12237004); „Главен инженер, предприятие“ (12136051); и др.
 2. Специалисти – кодът по НКПД започва с 2 – напр. „Статистик“ (21206006); „Уеб дизайнер“ (21663006); „Разработчик, софтуер“ (25126004); и др.
 3. Техници и приложни специалисти – кодът по НКПД започва с 3 – напр. „Техник, електрически машини и апарати“ (31133005); „Компютърен оператор“ (35113002); и др.
 4. Помощен административен персонал – кодът по НКПД започва с 4 – напр. „Технически сътрудник“ (41102005); „Оператор, център за обаждания“ (42223001); и др.
 5. Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната – кодът по НКПД започва с 5 – напр. „Началник ремонтна работилница“ (51691005); „Продавач, Интернет търговия“ (52440002); и др.
 6. Квалифицирани работници в селско, горско и рибно стопанство – кодът по НКПД започва с 6 – напр. „Работник, поливач“ (61111022); „Градинар, сезонен“ (61131003); „Животновъд“ (61211008); и др.
 7. Квалифицирани производствени работници – кодът по НКПД започва с 7 – напр. „Работник, обвиване и оплитане на кабели“ (72151021); „Електромеханик“ (74122007); и др.
 8. Машинни оператори и монтажници – кодът по НКПД започва с 8 – напр. „Машинен оператор“ (81892022); „Монтажник, електронни елементи“ (82122007); и др.
 9. Професии, неизискващи специална квалификация – кодът по НКПД започва с 9 – напр. „Чистач, производствени помещения“ (91120003); „Общ работник“ (96220001); и др.

Така представени, категориите персонал дават яснота за структурата на човешките ресурси в предприятието и за редица специфични особености в производствения процес. Ето защо е важно за знаем!

Върни се обратно в отчета!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори