НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Бюджет-2023: с внимание към Науката

Искането ни да се гарантират доходите на заетите в Науката е уважено изцяло в Становището на КТ „Подкрепа“ за утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), където ще се разглежда Бюджет-2023.

Искането ни да се гарантират доходите на заетите в Науката е уважено изцяло в Становището на КТ „Подкрепа“ за утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), където ще се разглежда Бюджет-2023.

Нашето искане относно работещите в БАН и ССА е отразено в т. 10 от Становището – след сондиране позициите на всички секторни организации в Конфередерацията, където има работещи на бюджетна издръжка:

10. Българска академия на науките (БАН) и Селскостопанска академия (ССА)

За Българска академия на науките (БАН) и за Селскостопанска академия (ССА), генериращи до 90% от научноизследователския брутен продукт на страната, настояваме да бъде осигурен допълнителен бюджетен трансфер в Бюджет-2023 г. от 22 млн. лв. – за осигуряване на достойно възнаграждение на работещите в категорията на т.нар. „помощен персонал“ в БАН и ССА (аналитични, приложни специалисти, технически и оперативни работници, вкл. такива без квалификация). През последната година беше осигурен ресурс за индексиране възнагражденията на хабилитираните научни работници – същите бяха изравнени с тези на колегите им от държавните висши училища. Това обаче не се случи за помощния персонал (административни, експертни и технически работещи, от чийто труд пряко зависи брутният научен продукт) и днес двете Академии изпитват сериозни затруднения в привличането и задържането на работещи, без които няма как да изпълняват своите законови функции в интерес на държавата и обществото. Осигуряването на допълнителен бюджетен трансфер от 22 млн. лв. за 2023 г. целево финансиране за трудови възнаграждения и осигуровки за тези категории персонал, ще позволи на БАН и ССА да продължат да осъществяват своите законово определени функции, явяващи се от значение за националната сигурност и просперитет.

Освен средствата за т.нар. „помощен персонал“ в БАН и ССА, настояваме в Бюджет-2023 г. да бъдат предвидени и необходимите средства за увеличаване възнагражденията на учените – така, че трудовите им възнаграждения да бъдат в съответствие с тези на колегите-учени от държавните висши училища. Това наше искане се основава на еднаквите изисквания по Закона за развитието на академичния състав (ЗРАСРБ) към работещите на еднакви длъжности в БАН, ССА и държавните висши училища. Такъв подход ще гарантира равнопоставеност на учените по отношение на трудовите им възнаграждения.

Обикновено Законът за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) се приема в края на предходната финансова година, но политическата криза и липсата на редовно правителство доведе до безпрецедентни закъснения на фона енергийна нестабилност, военни рискове и огромен инфлационен натиск. Очакванията към Бюджет-2023 са ако не икономически ръст и просперитет, то поне да гарантира запазване на социалната сигурност и възможности за по-нататъшно развитие на държавата и обществото. Именно в този контекст държим на българските учени, от които зависи навременното осмисляне на проблемите и внедряване на нужните решения за технологичната, продоволствената, социалната и политическата стабилност на България.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори