НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Заключителна конференция „Дигитална Подкрепа“

Днес от 11:00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ се проведе заключителна конференция на проект „Дигитална Подкрепа“ (BG05M9OP001-1.128-0005) по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Днес от 11:00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ се проведе заключителна конференция на проект „Дигитална Подкрепа“ (BG05M9OP001-1.128-0005).

Проектът обедини усилията на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска инициатива (ССИ), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Целта е да се подобри достъпът до заетост и качеството на работните места чрез развитие на дигиталните умения в сферата на горското стопанство, въгледобивната промишленост, производството на изделия от каучук, пластмаса и други неметални минерални суровини, събирането, обезвреждането и рециклирането на отпадъци и материали, далекосъобщенията, медико-социалните грижи с настаняване, социалната работа без настаняване и други дейности в областта на културата.

За период от 24 месеца и бюджет 1'718'710,92 лв. (от които 1'508'526,50 лв. от ЕСФ и 210'184,42 лв. национално съфинансиране) бяха осъществени следните проектни дейности:

  • осъществен е задълбочен академичен анализ на потребностите от дигитални умения;

  • разработени тествани и валидирани са унифицирани профили по ключови длъжности и професии;

  • разработени са инструменти за оценка и тестване на текущите умения на работещите;

  • съставени са програми и съдържание за неформално обучение и развиване на дигитални умения;

  • разработени са и са утвърдени секторни квалификационни рамки;

  • съставени са методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения;

  • развити са и са внедрени модели за дигитализирано социално партньорство и колективно договаряне.

Дигитална Подкрепа
(видеопрезентация)

Проектът способства за повишаване осведомеността на работодателите и работещите относно необходимостта от развиване на дигиталните умения – в контекста на задълбочаваща се дигитализация на труда и необходимост от приспособяване към промените в областта на индустриалните отношения на едно развито цифрово общество.

Изтегли .zip архив с ресурси по проекта ТУК

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори