НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

ИЗСЛЕДВАНЕ

за твоята заплата

Националният институт за политики по трудовите възнаграждения (НИПТВ) провежда дистанционно и анонимно анкетно изследване на Вашите потребности от увеличаване на доходите от труд. Изследването отнема само няколко минути и спомага за формулирането на препоръки и издаването на задължителни указания за изпълнение от Работодателите съгласно Европейския механизъм за актуализиране на трудовите възнаграждения – на база получените резултати от респондентите. Няма да бъдат събирани и предоставяни на трети страни каквито и да било лични данни. Благодарим Ви, че избрахте да вземете участие!

НИПТВ е администратор на лични данни по см. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Въпреки това обаче, в изследването не се предвижда събирането и предоставянето на трети страни на каквито и да било лични данни на респондентите. Вместо това ще бъдат приложени сложни статистически модели за комплексно идентифициране потребностите от увеличаване на доходите от труд в национален мащаб за територията на Република България – с оглед формулирането на препоръки и издаването на задължителни за изпълнение указания към Работодателите в рамките на законовите компетенции на Института. Целта е да се осигури възможност на респондентите в условията на анонимност и гарантирана свободна преценка да предоставят достоверна и надеждна информация относно равнищата на заплащане – фактически и желани – с оглед адекватно адресиране на техните потребности. От името на г-жа Недялка Попйорданова, изпълнителен директор на Института, благодарим на всички, които спомогнаха за осъществяване на изследването, включително чрез осигуряване на технически достъп до анкетния формуляр.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори