НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Трудови отношения в извънредно положение

Без твое съгласие – дистанционна или надомна работа, или непълно работно време; предоставяне на половината, а при спиране дейността на предприятието и цялата платена отпуска. НОИ и Бюрата по труда ще приемат документи електронно и по пощата. Без принудителни изпълнения и без последици при закъсняло плащане на вноски по кредити – до края на извънредното положение.

Вчера беше обнародван приетият на 20 и 23.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание (НС) от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП-13.03.2020), с който се въвеждат някои нови положения във връзка с труда и правата на работещите.

Трудови въпроси

Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗМДВИП-13.03.2020, по време на извънредното положение Работодателят (или Органът по назначаването за държавни служители) може без твое съгласие да ти възложи да работиш от вкъщи или от разстояние – ако естеството на работата позволява това. Във връзка с това се създава чл. 120б (нов) в Кодекса на труда (КТ) и чл. 51в (нов) в Закона за държавния служител (ЗДСл).

Създава се ал. 2 (нова) в чл. 138а от КТ, съгласно която по време на извънредно положение Работодателят може да установи без твое съгласие непълно работно време – т.е. ще работиш по-малко часове и ще получаваш пропорционално по-малко възнаграждение.

Съгласно чл. 7, ал 2 от ЗМДВИП-13.03.2020, по време на извънредното положение може без твоето съгласие да ти бъде предоставена половината от полагаемия за текущата година платен годишен отпуск. Създава се и чл. 173а (нов) в КТ, съгласно който ако по време на извънредно положение (вкл. след изчерпване действието на ЗМДВИП-13.03.2020) със заповед на Работодателя или на компетентен държавен орган се преустанови дейността на предприятието, може без твое съгласие да ти бъде предоставен целият полагаем платен годишен отпуск (вкл. за предходни години). По време на извънредно положение Работодателят няма да има право да отказва ползването на полагаем платен годишен отпуск или неплатен отпуск – поискан от бременни, майки, осиновителки, самотни бащи и осиновители, непълнолетни работещи, такива с намалена работоспособност, трудоустроени или страдащи от някои тежки заболявания. В същия смисъл чл. 64а (нов) в ЗДСл по отношение на държавните служители.

Създава се чл. 120в (нов) в КТ, съгласно който при извънредно положение Работодоталетя или компетентен орган може да преустанови дейността на предприятието, като във втория случай работещите не могат да посещават работните си места. Създава се и чл. 267а (нов) в КТ, съгласно който за времето на преустановяване на работата имаш право на пълното си трудово възнаграждение.

Съгласно §6 от ЗМДВИП-13.03.2020, някои Работодатели ще имат възможност да получат субсидия в размер 60% от трудовите възнаграждения на своите работници и служители за 3 месеца, ако продължат да им изплащат пълния размер на дължимите трудови възнаграждения – но критериите за това все още се уточняват.

Осигурителни въпроси

Създава се чл. (нов) в Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно който по време на извънредно положение няма да текат сроковете за представяне на документи за ползване на обезщетения при временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност, раждане или осиновяване, майчинство или бащинство, безработица; за признаване на трудова злополука или професионална болест; за придобиване или преизчисляване на пенсия; за обжалване актовете на Националния осигурителен институт (НОИ).

Подаваните към НОИ заявления, жалби и други документи по време на извънредно положение ще се приемат по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), или на хартия по пощата. Приема се, че подадените в НОИ документи до 14 дни след отмяна на извънредното положение, са подадени в срок. По електронен път с КЕП или ПИК, или по пощата на хартия ще могат да се подават и документи по чл. 52а, ал. 3 от КСО в дирекциите „Бюро по труда“ (във връзка с оставане без работа).

Съгласно §7 от ЗМДВИП-13.03.2020, свързаните с трудова дейност лични пенсии ще бъдат преизчислявани служебно в случай на придобит от пенсионираните лица трудов стаж след 31.12.2018 г., ако не са подали заявление за това.

Съгласно чл. ,ал. 1 , т. 3 (нова) от КСО, неспазването от страна на НОИ на сроковете за отговор при искане да се отпусне обезщетение или да се преизчисли пенсията, няма да се разглеждат като мълчалив отказ и следователно няма да могат да се обжалват.

Съгласно §§20 и 21, срокът на валидност на експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на намалена работоспособност и вид и степен на увреждания, и на протоколи за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който изтича по време на извънредното положение, се удължава служебно до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.

Дела и задължения

Съгласно чл. 3 от ЗМДВИП-13.03.2020, по време на извънредното положение няма да текат никакви давностни и процесуални срокове по дела, свързани с труда, заетостта и осигурителните права. Няма да текат и сроковете за изпълнение на указания, дадени от съдебните и административните органи.

Съгласно чл. 5 от ЗМДВИП-13.03.2020, по време на извънредното положение всички обявени действия по принудителното изпълнение се спират – в т.ч. публична продан, въвод във владение, опис на имущество, запор или възбрана върху имущество на физическите лица (освен за вземания по издръжка, за вреди от непозволено увреждане или за трудови възнаграждения). След извънредното положение действията по принудителното изпълнение ще бъдат насрочени отново, без да се начисляват допълнителни такси и разноски.

Съгласно чл. 6 от ЗМДВИП-13.03.2020, по време на извънредното положение няма да се прилагат последиците от забавяне плащането на задължения от частни лица (вкл. начисляване на лихви и неустойки за забава, обявяване на предсрочна изискуемост, разваляне на договори, изземване на вещи). Въпреки, че не е изрично посочено, това трябва да включи и забавено плащане на вноски по парични кредити на физическите лица.

Мерки на контрол

Съгласно чл. 2 от ЗМДВИП-13.03.2020, по време на извънредното положение се дава право на министъра на здравеопазването да въвежда и други мерки и ограничения извън тези по Закона за здравето (ЗЗ). Съгласно чл. 9 от ЗМДВИП-13.03.2020, на армията се дава право да участва в прилагането на мерките и ограниченията на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт (в т.ч. като извършва проверки, ограничава придвижването, спира превозни средства – вкл. като използва физическа сила и помощни средства).

Съгласно чл. 255, ал. 6 (нова) в Наказателния кодекс (НК), за избягване установяването и/ли плащането на данъчни задължения в големи размери (над 3'000 лв.) по време на извънредно положение, ще се налага наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 5'000 до 10'000 лв. Съгласно новата редакция на чл. 326, ал. 2 от НК, за неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, от които са настъпили значителни вредни последици, ще се налага наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10'000 до 50'000 лв.

Съгласно чл. 16 от ЗМДВИП-13.03.2020, до отмяната на извънредното положение министърът на здравеопазването може да забранява износа на лекарствени продукти – под страх от глоби и имуществени санкции до 100'000 лв.

Съгласно новата редакция на чл. 61, ал. 2 от ЗЗ, при наличието на заплаха за общественото здраве, министърът на здравеопазването ще може да разпорежда задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави; и съгласно ал. 6 (нова) от същата разпоредба, обжалването на мерките няма да спира тяхното изпълнение. Съгласно ал.ал. 6-8 (нови) в чл. 63 от ЗЗ, противоепидемичните мерки на министъра на здравеопазването по време на извънредно положение ще могат да включват ограничаване придвижването на територията на страната, спиране или ограничаване експлоатацията или режима на работа на обекти и услуги; и контактните лица на заразно болните няма да могат да отказват извършването на медицински изследвания за установяване носителството на заразна болест.

Съгласно чл. 209а (нов) от ЗЗ, за нарушаване на противоепидемичните мерки може да бъде наложена глоба и имуществена санкция до 15'000 лв. Съгласно новата редакция на чл. 215 от ЗЗ, при отказ или неизпълнение на задължителната изолация и/ли лечение, ще се налага глоба в размер 5'000 лв., като е предвидено и принудително довеждане по искане на органите на държавния здравен контрол, ръководителя на болничното лечебно заведение или лекаря, назначил хоспитализацията; а съгласно чл. 215а (нов) от ЗЗ, при отказ от извършването на медицински изследвания за установяване носителството на заразна болест, ще се налага глоба в размер до 500 лв., като е предвидено и принудително довеждане по искане на органите на държавния здравен контрол.

Съгласно новата редакция на чл. 251б, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕТ), събираните от предприятията за обществени електронни съобщителни мрежи и услуги трафични данни, които досега се събираха само за нуждите на националната сигурност, за противодействие на тежки престъпления и за издирване и спасяване на лица в бедствени ситуации, вече ще могат да се използват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителна изолация и болнично лечение при отказ или неизпълнение на наложените мерки.

Други мерки

Съгласно §§9 и 10 от ЗМДВИП-13.03.2020, срокът на валидност на личните карти, шофьорските книжки и документите за пребиваване на чужденци и членове от семействата на европейски граждани или такива от Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, се удължава с 6 месеца, ако изтича в периода 13.03.2020-31.10.2020 г. За този период изброените са валидни удостоверителни документи само за територията на България. По искане на съответните лица нови документи могат да бъдат издадени и преди изтичато на удължения 6-месечен срок.

Съгласно чл. 24, ал. 13 (нова) в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), ако разрешението за продължително пребиваване на чужденец изтича по време на извънредното положение, заявление за продължаване на пребиваването може да се подаде до 14 дни след отмяната на извънредното положение. В същия срок чужденецът може да влиза в страната без наличието на виза.

Съгласно §2, ал. 2 от ЗМДВИП-13.03.2020, сроковете за плащане на потребеното електричество от домакинствата, се удължават на 20 дни; и могат да бъдат променяни от министъра на енергетиката, по предложение на Националния оперативен щаб.

Съгласно §§23 и 24 от ЗМДВИП-13.03.2020, сроковете по Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), по Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и по Закона за висшето образование (ЗВО), които са започнали да текат преди началото на извънредното положение, няма да текат до отмяната му.

Съгласно чл. 20 от ЗМДВИП-13.03.2020, за учениците се организира обучение и подкрепа за личностно развитие от разстояние, по електронен път.

Съгласно §27 от ЗМДВИП-13.03.2020, срокът по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за подаване на годишни данъчни декларации и за внасяне на дължимия данък върху годишните приходи на физическите лица, различни от трудови възнаграждения, се удължава до 30.06.2020 г.; и се предоставя отстъпка 5%, ако данъчните декларации бъдат подадени и дължимият данък бъде внесен до 31.05.2020 г.

Съгласно §26 от ЗМДВИП-13.03.2020, за плащане на целогодишния данък върху недвижимите имоти или върху превозните средства до 30.06.2020 г., се предоставя отстъпка 5%.

В обобщение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., е едновременно логичен опит за справяне с коронавирус пандемията и същевременно – проява на тревожни тенденции. Заявените усилия за обезпечаване на социално-икономическите интереси далеч не са убедителни. С преходните и заключителните разпоредби на закона се променят огромен брой ключови закони – и промените ще останат в сила включително след края на извънредното положение. Никоя от тези промени не е плод на задълбочено обсъждане и оценка на очакваните последици, а е продукт на прибързани, необмислени действия под натиск. Прокарват се темелите на едно авторитарно управление, което все по-лесно ще може за в бъдеще да неглижира разделението на властите и да отстъпва от интереса на гражданите. В този смисъл е и Становището на КТ „Подкрепа“ относно новоприетия закон.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори